2017-01-23 11:20

01 czerwca 2016 r.

Mec. Gabriela Morawska-Stanecka brała udział – na zaproszenie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – w konferencji, która miała miejsce w Klinice Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych. Pani Mecenas w referacie przedstawiła aktualne poglądy doktryny i orzecznictwo sądowe, związane z zakresem i sposobem udzielania pacjentowi i innym osobom informacji lekarskiej, jak również konsekwencje prawne braku informacji lub informacji niepełnej czy nierzetelnej.

2017-01-23 11:19

03-05 czerwca 2016 r.

W dniach 03-05 czerwca 2016 r. mec. Gabriela Morawska-Stanecka brała udział w organizowanym przez ORA w Katowicach sympozjum adwokatów i aplikantów adwokackich, które odbyło się w Ustroniu. W trakcie Sympozjum omawiane były zmiany w kodeksie postępowania karnego, które weszły w życie w kwietniu 2016 r. i problemy intertemporalne, związane z trzecią w ciągu 2,5 roku nowelizacją procedury karnej. Problematykę tę przedstawił SSA we Wrocławiu Andrzej Kot. Drugi bardzo ciekawy wykład dotyczył obrotu prawnego z zagranicę i wygłosił go nasz kolega z Krakowa, adwokat Wojciech Bergier.

2017-01-23 11:18

Mec. Marek Stańko

mec. Marek Stańko został powołany przez Prezesa Oddziału PAN w Katowicach na członka KOMISJI NAUK PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH na okres kadencji 2015-2018.

2017-01-23 11:17

Bezpłatne praktyki dla studentów prawa

Kancelaria ogłasza nabór na bezpłatne praktyki dla studentów prawa.
CV ze zdjęciem i list motywacyjny proszę przesyłać na maila: kancelaria@gms-radca.pl.

2017-01-23 11:16

III Kongres Medycyny Polskiej

26 lutego 2015 r. w hotelu Qubus w Katowicach odbył się III Kongres Medycyny Polskiej, w którym braliśmy udział. Mecenas Marek Stańko przedstawił na nim problematykę implementacji Dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

2017-01-23 11:15

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywa się od 23 lutego do 28 lutego. W organizację obchodów aktywnie włącza się także Naczelna Rada Adwokacka.
W naszej Kancelarii od wtorku 24 lutego do czwartku 26 lutego 2015 r. od godziny 10.00 osoby pokrzywdzone mogą uzyskać pomoc prawną.

2017-01-23 11:14

Zmiana ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli reforma tzw. upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Postępowanie to ma dwie zasadnicze funkcje.

Pierwszą jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

Po drugie celem upadłości konsumenckiej jest windykacja (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Dzięki liberalizacji przepisów upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do przeprowadzenia. Nie będzie mógł z niej skorzystać tylko taki konsument, którego niewypłacalność jest skutkiem jego działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa oraz taki, który w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na niego obowiązków.

Obniżone zostaną także koszty postępowania, a w przypadku dłużnika którego majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, niezbędne środki tymczasowo wyłoży Skarb Państwa. W ramach postępowania możliwe będzie również zawarcie przez konsumenta układu z wierzycielami.

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Przypominamy, że poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

Z poradnika dowiesz się:

  • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta
  • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta
  • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
  • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami
  • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6792,upadlosc-konsumencka–poradnik.html

więcej...

2017-01-22 08:35

Funpage

Z dniem 19 lutego uruchomiliśmy nasz fanpage pod adresem:
https://www.facebook.com/kancelariagms

Liczymy na Wasze polubienia ! : )


2017-01-22 08:23

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

Z dniem 1 marca 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. poz. 180). Zgodnie z rozporządzeniem wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wynosić będzie 1000 zł.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, ze zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2015 r., zliberalizowała zasady zawierania małżeństw przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza urzędem stanu cywilnego. Nowa ustawa wprowadza możliwość przyjęcia, na wniosek nupturienta, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w dwóch sytuacjach: 1) w sytuacji zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia nupturienta, 2) z powodów innych niż zagrożenie życia lub zdrowia, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W drugiej ze wskazanych sytuacji osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo obowiązane będą do wniesienia opłaty dodatkowej, której celem jest pokrycie kosztów związanych z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego. Pobierane opłaty dodatkowe stanowić będą dochód gminy, w związku z czym na realizację wskazanego zadania nie będzie przyznawana dotacja celowa z budżetu państwa.
więcej...

2017-01-22 08:21

Zwolnienie dla podmiotu zagranicznego

Podmiot zagraniczny, którego nie można uznać za podmiot leczniczy może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli usługi medyczne będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 30 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2354/14

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która świadczy usługi medyczne (ginekologiczne, położnicze, laboratoryjne). Swoim klientkom oferuje m.in. możliwość wykonania nieinwazyjnego testu prenatalnego, który pozwala na wykrycie anomalii genetycznych płodu. Wykonanie tego testu nie jest jednak w Polsce możliwe, usługi medyczne w tym zakresie spółka nabywa więc od podmiotu z siedzibą w Chinach (lub duńskiej spółki zależnej od tego podmiotu). Próbki krwi pacjentek spółki pobierane są więc w siedzibie spółki i przesyłane do Chin lub Danii, gdzie są badane. Wyniki badań spółka otrzymuje wraz z fakturą (rachunkiem).

Według spółki usługi od podmiotu zagranicznego wiążą się z obowiązkiem rozpoznania importu usług. W ocenie spółki, w przypadku nabycia tych usług od podmiotu zagranicznego, zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku VAT, ustanowione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zgodnie z którym, zwolnieniu od opodatkowania podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowie, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Spółka uważa, że przeprowadzenie testu jest usługą medyczną co jest warunkiem zwolnienia.

Według spółki usługa nie musi też być świadczona przez krajowy podmiot leczniczy. Musi to być jedynie jednostka dysponująca stosownymi kwalifikacjami, umożliwiającymi wykonanie świadczeń leczniczych – niezależnie od kraju jej siedziby.

Fiskus się nie zgodził. Uznał co prawda, że rodzaj badań, na który wskazuje spółka, jest w Polsce klasyfikowany jako służący profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia jednak, aby usługa medyczna podlegała zwolnieniu od podatku, musi być wykonana w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy w rozumieniu prawa polskiego. Stwierdził, że kontrahent spółki, z uwagi na brak siedziby w Polsce, nie jest takim podmiotem leczniczym. W konsekwencji, usługi przez niego świadczone nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

W sprawie sporne jest więc zakwalifikowanie kontrahenta spółki do kategorii podmiotów leczniczych, co warunkuje zwolnienie wykonywanych przez tego kontrahenta usług od podatku VAT.

Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu. Sądu przyznał rację spółce.

Według sądu określenie zakresu zwolnienia wymaga uwzględnienia celu i specyfiki wykonanych czynności w zestawieniu z celem zwolnień dla usług wykonywanych w interesie publicznym. Spełnienie kryterium interesu publicznego, w przypadku usług opieki medycznej, trzeba oceniać z perspektywy odbiorcy tych usług. A celem zwolnienia od podatku VAT usług medycznych jest niewątpliwie zmniejszenie kosztów świadczenia tego rodzaju usług a w konsekwencji spowodowanie większej ich dostępności i powszechności.

A interpretacja fiskusa stoi w sprzeczności z ww. celem zwolnienia. I tak, generując wartość dodaną (podnosząc cenę usług), ogranicza dostęp do usług medycznych (leczniczych), w tym usług niejednokrotnie wykonywanych tylko poza granicami kraju, jak ma to miejsce w opisanym we wniosku stanie faktycznym.

Poza tym według sądu przy interpretacji pojęcia „podmiotu leczniczego” nie należy sięgać po inną wykładnię przepisu niż językowa. Oznacza to, że „podmiot leczniczy” to jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna) świadcząca usługi służące zachowaniu (zapobieżeniu pogorszenia) lub polepszeniu stanu zdrowia zgodnie z wiedzą medyczną. Przy rozpatrywaniu możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT importu usług medycznych bez znaczenia pozostaje fakt, że świadczeniodawca jest podmiotem zagranicznym, niespełniającym przesłanek uznania go za podmiot leczniczy w rozumieniu prawa polskiego.

Podsumowując, możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie stoi na przeszkodzie fakt, że usługi medyczne będą świadczone przez podmiot zagraniczny, niespełniający wymogów uznania go za podmiot leczniczy, jeżeli będą one wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, co w niniejszej sprawie miało miejsce.

więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.